آشتی با ریاضیات و پرواز تا ریاضیات نوین
 بارم بندی دروس ریاضی دبیرستان
تذكرات مهم :

رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.


بارم بندي رياضيات (1 )

فصل

عناوين

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

 

اول

از اعداد طبيعی تا پايان اعداد اعشاری

5/1

1

2

اعداد حقيقی- تقريب های اعشاری اعداد حقيقی

1

نمادها و زبان رياضی

5/1

دوم

از ابتدای فصل تا پايان تفاضل مجموعه ها

5/1

-

5/1

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

5/1

-

سوم

توان رسانی وقواعدآن

5/1

1

2

نمادعلمی

5/0

ريشه گيری

5/1

چهارم

تفريق و قرينة اعداد- تقسيم و معکوس اعداد

5/0

2

3

عبارت های جبری

5/2

اتحادها و تجزيه

3

پنجم معادله

1

1

75/1
رابطة خطی

5/2

از شيب تا پايان خط های عمود برهم - 5/2 25/2
دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه - 5/1
ششم نسبت های مثلثاتی - 3 2
هفتم ازابتدای فصل تا پايان ساده کردن عبارت های گويا - 5/1 2
از ابتدای تقسيم چندجمله ای ها تا پايان فصل - 5/1
هشتم معادلات درجة دوم وحل آن ها - 3 2
نهم نامعادلات درجة اول - 2 5/1

جمع

20

20

20


  بارم بندي رياضيات ( 2)فصل

بخش

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

دنباله ها

2

1

2

تقريبات اعشاري 1

ريشه گيري وبه توان رساني اعداد

2

دوم

رابطه وتابع - دامنه وبرد

2

1

3

توابع خطي

1

وارون يك رابطه - توابع يك به يك

5/1

بازه ومقدار تابع

5/1

سوم

تو ا بع خاص

1

5/2

4

رسم نمودار برخي از توابع درجه دوم به كمك انتقال تابع 2 f(x) = x

1

توابع گويا و راديكالي

1

نامعادله و تعيين علامت

2

تعيين علامت چند جمله اي درجه دوم

2

چهارم

توابع نمايي

2

5/0

3

لگاريتم و تابع لگاريتمي

-

1

محاسبه لگاريتم يك عدد

-

1

قوانين لگاريتم ها وحل معادلات لگاريتمي

-

1

پنجم

زاويه و اندازه زوايا- واحد ديگري براي اندازه گيري زاويه

-

1

4

شناخت دايره مثلثاتي وتعيين مقاديرآن

-

1

تابع مثلثاتي- منحني توابع مثلثاتي

-

2

رابطه بين منحني سينوسي و دايره مثلثاتي- كاربردهايي از مثلثات

-

2

ششم

تساوي و جمع دو ماتريس- ضرب عدد در ماتريس- قرينه ي ماتريس

 

-

5/1

2

ضرب ماتريس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولي با استفاده از ماتريس - 5/1

هفتم

شمارش- اصل ضرب  

-

1

2

جايگشت

-

1

تركيب

-

1

جمع

 

20

20

20

 
بارم بندي رياضيات (3 ) علوم تجربي


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

9

4

دوم (تا پايان صفحه68)

11

9

دوم (از صفحه 69تا آخرفصل)

-

سوم

-

3

چهارم

-

4

جمع

20

20


  بارم بندي رياضيات ويژه علوم انساني


فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

اول

5/13

5/3

5/7

دوم (تا پايان مسائل صفحه67)

5/6

5/1

5/7

 دوم (از صفحه 67تا آخرفصل)

-

7

سوم

-

8

5

جمع

20

20

20


بارم بندي جبر و احتمال


فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

10

5/5

دوم(تابخش2ـ8 در صفحه67)

10

5/5

دوم(ازبخش2ـ8 درصفحه67 تا آخرفصل)

ـ

سوم

-

2

چهارم

-

7

جمع

20

20


   

    بارم بندي هندسه (1)


فصل

بخش

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

1-1

5/3

5/2

5/3

1-2

1-3

1-4

5/3

1-5

1-6

3

5/1

1-7

دوم

2-1

4

5/2

2

2-2

5/4

3

سوم

3-1

5/1

-

2

3-2

-

2

3-3

-

3

5/3

3-4

-

3-5

-

5/2

3-6

-

چهارم

4-1

-

2

5/1

4-2

-

4-3

-

3

5/1

4-4

-

4-5

-

5/2

5/1

4-6

-

جمع

 

20

20

20


بارم بندي هندسه (2)فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

۱۰

۴

دوم

۱۰

۴

۳

 سوم

-

چهارم

-

۴

پنجم

-

5

جمع

20

20

 بارم بندی حسابان

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

۱۰

۴

دوم

۱۰

۴

۳

 سوم

-

چهارم

-

۴

پنجم

-

5

جمع

20

20

 

بارم بندي آمار و مدل سازي

فصل

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

2

-

2

دوم

5

1

2

سوم

2

-

2

چهارم

4

2

3

پنجم

7

2

3

ششم

-

5/4

4

هفتم

-

5/4

4

هشتم

-

اين فصل اختياري مي باشد .

-

-

پروژه كتبي 6 نمره

-

جمع

20

20

20

    توجه :  
 اهداف آموزشي  اين درس بدون  اهميت  دادن به  انجام  پروژه  محقق  نمي شود و نمرات كلاس نيز نمي تواند آن را پوشش دهد.
 پروژه در نوبت اول در ارزشيابي مستمر ملحوظ مي شود ودرنوبت دوم لازم است پروژه به صورت كتبي  به عنوان قسمتي از ارزشيابي پاياني ( بر اساس چك ليست كتاب راهنماي معلم ) منظور شود.

 
 
بالا